Ο Κώδικας Δεοντολογίας της AIIC

Οι διερμηνείς της ELIT Language Services δεσμεύονται από τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και εργάζονται βάσει των Επαγγελματικών Προτύπων της AIIC, της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδρίων.

Εκτός των αντικειμενικά διαπιστωμένων προσόντων και της εμπειρίας που αρχικά τους κατέστησε μέλη του παγκοσμίου φορέα διερμηνείας, ο σεβασμός του κώδικα δεοντολογίας της AIIC διασφαλίζει πως ως μέλη της τηρούν τους κανόνες συμπεριφοράς μέσω των οποίων εγγυώνται την ποιότητα της εργασίας τους και οι οποίοι ταυτόχρονα δικαιολογούν την εμπιστοσύνη όλων όσοι τους αναθέτουν την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας.

Σε γενικότερο πλαίσιο ο κώδικας της AIIC αναφέρει τις αρχές ακεραιότητας, επαγγελματισμού και εμπιστευτικότητας προς τις οποίες δεσμεύονται τα μέλη της και σύμφωνα με τις οποίες: τηρούν ολοκληρωτική και απόλυτη επαγγελματική εχεμύθεια, αποδέχονται μόνο τις προτάσεις εργασίας για τις οποίες διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, προετοιμάζονται πλήρως για κάθε συνάντηση και διασφαλίζουν τις συνθήκες εργασίας που θα τους επιτρέψουν να αποδώσουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν τα μέλη της AIIC, ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας αναφέρει αναλυτικότερα τα εξής:

α.   Τα μέλη της AIIC δεσμεύονται από την αυστηρότερη εχεμύθεια που πρέπει να τηρείται έναντι όλων των προσώπων και προς ό,τι αφορά κάθε πληροφορία που αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια άσκησης του επαγγέλματός τους σε οποιαδήποτε συγκέντρωση δεν είναι ανοιχτή στο κοινό.

β.   Τα μέλη απέχουν από την αποκόμιση οποιουδήποτε προσωπικού οφέλους από πληροφορίες που τυχόν απέκτησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως διερμηνείς συνεδρίων.

γ.   Τα μέλη της AIIC δε αποδέχονται την ανάθεση οποιουδήποτε έργου για το οποίο δεν έχουν τα προσόντα. Η αποδοχή ενός έργου υπονοεί την ηθική δέσμευση από πλευράς του μέλους πως θα εργαστεί με τον δέοντα επαγγελματισμό.

δ.   Τα μέλη της AIIC δε θα δεχτούν περισσότερα του ενός έργα για την ίδια χρονική περίοδο.

ε.   Τα μέλη της AIIC δε θα δεχτούν οποιαδήποτε εργασία ή συνθήκη που ενδεχομένως υποβαθμίζει την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.

στ. Τα μέλη της AIIC απέχουν από οποιαδήποτε πράξη που ενδέχεται να δυσφημίσει το επάγγελμά τους.

 

 

WATCH THE VIDEO