Πρακτικά Συνεδρίων

 

Τήρηση πρακτικών με πληρότητα, ακρίβεια και ταχύτητα

Η τήρηση πρακτικών συνίσταται στη συστηματική καταγραφή, αποθήκευση και προστασία του ιστορικού των συναντήσεων στο πλαίσιο της δραστηριότητας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Η τήρηση πρακτικών δεν περιορίζεται σε μια π.χ. απλή μαγνητοφώνηση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πολύγλωσσα συνέδρια ή εμπιστευτικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου. Είναι έργο ειδικών και προϋποθέτει σχετική πείρα και ειδικά τεχνικά μέσα.

Είναι και αυτή έργο το οποίο απαιτεί πληρότητα, ακρίβεια, ταχύτητα και πολλές φορές διαβαθμισμένη πρόσβαση, γι’ αυτό ανατίθεται σε εξειδικευμένους παρόχους.