Πρακτικά Συνεδρίων

 

Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων

Η τήρηση πρακτικών συνίσταται στη συστηματική καταγραφή, αποθήκευση και προστασία του ιστορικού των συναντήσεων στο πλαίσιο της δραστηριότητας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Η τήρηση πρακτικών δεν περιορίζεται σε μια π.χ. απλή μαγνητοφώνηση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πολύγλωσσα συνέδρια ή εμπιστευτικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου. Είναι έργο ειδικών και προϋποθέτει σχετική πείρα και ειδικά τεχνικά μέσα.

Είναι και αυτή μια υπηρεσία η οποία απαιτεί πληρότητα, ακρίβεια, κριτική σκέψη και πολλές φορές διαβαθμισμένη πρόσβαση, γι’ αυτό ανατίθεται σε εξειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες.