Προδιαγραφές AIIC

Προκειμένου να διασφαλίσουν την αρτιότητα της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου και την υψηλή ποιότητα της εργασίας τους, οι διερμηνείς μέλη της AIIC εργάζονται βάσει των ακολούθων προδιαγραφών.

 

Ομάδες Διερμηνέων

Δεδομένης της κόπωσης την οποία σταδιακά επιφέρει η συνεχόμενη απερίσπαστη προσοχή και συγκέντρωση των διερμηνέων και για την αποφυγή πτώσης της απόδοσής τους, η AIIC, η Διεθνής Ένωση Διερμηνέων Συνεδρίων, έχει θεσπίσει ορισμένους κανόνες για τη βέλτιστη σύνθεση των ομάδων διερμηνέων. Ο ελάχιστος αριθμός ομάδων διερμηνέων που απαιτεί κάθε έργο προκύπτει συνεκτιμώντας τη φύση της συνάντησης και το είδος διερμηνείας, τη διάρκειά της και τον φόρτο εργασίας, τον αριθμό χρησιμοποιούμενων γλωσσών και τον γλωσσικό συνδυασμό του κάθε διερμηνέα.

1. Επακολουθητική ή Διαδοχική Διερμηνεία

Αριθμός γλωσσών σε χρήση:

Ελάχιστος αριθμός διερμηνέων:

Δύο γλώσσες σε δύο

Δύο

Τρεις γλώσσες σε τρεις

Τρεις

2. Ψιθύρισμα

Σε συνέδριο στο οποίο προβλέπεται διερμηνεία μίας ή δύο γλωσσών σε μία άλλη και για όχι περισσότερους από δύο ακροατές, απαιτούνται το λιγότερο δύο διερμηνείς Η ρύθμιση αυτή ισχύει ανεξαρτήτως του εάν στην αίθουσα παρέχεται διαδοχική διερμηνεία προς την αντίθετη κατεύθυνση.

3. Ταυτόχρονη Διερμηνεία

Η σύνθεση των ομάδων επιλέγεται με τρόπο ούτως ώστε να αποφεύγεται η συστηματική χρήση διερμηνείας μέσω ενδιάμεσης γλώσσας (relay, «ρελέ»). Στην περίπτωση όπου κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν για μία από τις γλώσσες του συνεδρίου, η ομάδα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο διερμηνείς με την εν λόγω γλώσσα στον συνδυασμό τους.

Εάν η διερμηνεία γίνεται μέσω θαλάμου διπλής κατεύθυνσης (στον οποίον δηλαδή οι διερμηνείς εργάζονται π.χ. από αγγλικά προς ελληνικά αλλά και από ελληνικά προς αγγλικά), εκεί θα εργάζονται το λιγότερο τρεις διερμηνείς.

Ως γενικός κανόνας διασφάλισης ποιότητας και κάλυψης κάθε συνδυασμού γλώσσας, ισχύει ότι μία ομάδα διερμηνείας αποτελείται από δύο τουλάχιστον διερμηνείς ανά ενεργή γλώσσα και ανά θάλαμο. Η αποτύπωση των παραπάνω σε πίνακα έχει ως εξής:

 

Αριθμός γλωσσών σε χρήση στη αίθουσα του συνεδρίου

Αριθμός θαλάμων

Αριθμός διερμηνέων (1)

Συνέδριο μίας γλώσσας:

σε μία άλλη γλώσσα

σε δύο άλλες γλώσσες

... (2)

 

1

2

 

2*

4

Συνέδριο δύο γλωσσών:

σε μία από τις γλώσσες σε χρήση

και στις δύο γλώσσες σε χρήση

σε τρεις γλώσσες (2+1)

σε τέσσερις γλώσσες (2+2)

... (2)

 

1

1 ή 2

3

4

 

2*

3**

5

7

Συνέδριο τριών γλωσσών:

σε μία από τις γλώσσες σε χρήση

σε δύο από τις γλώσσες σε χρήση

και στις τρεις γλώσσες σε χρήση

σε τέσσερις γλώσσες (3+1)

σε πέντε γλώσσες (3+2)

... (2)

 

1

2

3

4

5

 

2

3

5***

7

9

Συνέδριο τεσσάρων γλωσσών:

σε μία από τις γλώσσες σε χρήση

σε δύο από τις γλώσσες σε χρήση

σε τρεις από τις γλώσσες σε χρήση

και στις τέσσερις γλώσσες σε χρήση

σε πέντε γλώσσες (4+1)

σε έξι γλώσσες (5+1)

... (2)

 

1

2

3

4

5

6

 

2

4

6

8***

10

12

Συνέδριο πέντε γλωσσών:

σε μία από τις γλώσσες σε χρήση

σε δύο από τις γλώσσες σε χρήση

σε τρεις από τις γλώσσες σε χρήση

σε τέσσερις από τις γλώσσες σε χρήση

και στις πέντε γλώσσες σε χρήση

σε έξι γλώσσες (5+1)

σε επτά γλώσσες (5+2)

... (2)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

2

4

6

8

10

12

14

 

(1) Ο αριθμός αυτός αυξάνεται εφόσον: α) οι συνδυασμοί γλώσσας είναι τέτοιοι όπου ο ελάχιστος αριθμός διερμηνέων του πίνακα αδυνατεί να τους καλύψει επαρκώς, β) οι ώρες εργασίας είναι αυξημένες, γ) το συνέδριο περιλαμβάνει την παρουσίαση μεγάλου αριθμού γραπτών αναφορών ή πραγματεύεται θεματολογία τεχνικής / επιστημονικής φύσης και απαιτεί αυξημένη προετοιμασία.

(2) Και ούτω καθ’ εξής: κάθε θάλαμος αδιάλειπτης λειτουργίας απαιτεί τουλάχιστον δύο διερμηνείς.

* Κατά κανόνα ένας διερμηνέας δε μπορεί να εργάζεται μόνος σε θάλαμο ταυτόχρονης διερμηνείας, χωρίς τη δυνατότητα να καλύψει τη θέση του συνάδελφος εφόσον προκύψει κάποια ανάγκη.

** Ο ένας των οποίων πρέπει να μπορεί να καλύψει καθέναν από τους υπολοίπους δύο. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός των διερμηνέων μπορεί να μειωθεί σε δύο, όπως σε συναντήσεις μικρής διάρκειας ή γενικού θέματος εφόσον καθένας των δύο μπορεί να εργαστεί και στις δύο γλώσσες.

*** Σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι αρχές διασφάλισης ποιότητας και προστασίας της υγείας, ο αριθμός των διερμηνέων μπορεί να μειωθεί κατά έναν (σε συναντήσεις όπως οι αμέσως παραπάνω).

 

WATCH THE VIDEO